Monthly Archives: March 2014

It’s a While

چندی است چندین و چند چند در من ریشه دوانیده است خاک مکیده است ریشه دوانیده است آب کشیده است شاخه رهانیده است چندین و چند بعد متصور می شوم بعد اول و بعد سوم و بعد بعد دوم! متجلی می شوند ابعاد وجودیم در ابعاد وجودت قوه از تو می گیرم تا نتانی تمیز […]