A Man

از نگاه ساده اش می شود فهمید

تازه کار است

اولین بار است که خیره خیره

به مردی می نگرد

مردی که ایستاده است آنجا

مردی سفید پوش در هوایی آلوده

مست دیدار

ناغافل از نفس های آلوده ی هوا

ناغافل از قرمزی چشم های چراغ

Leave a Comment