All posts by Hossein Shavandi

Coming Soon at shavandi.com

Flash

این همه خراش که آدما به جا می ذارن، کی میاد و مرهمی رو اون زخما می ذاره؟ اصلا قراره این زخما خوب بشن؟ گرمای این روزها بی رحم است می سوزاند و می خشکاند دل گرم نگاه گرمت نداستم که به آتش می کشد چیزی جز خاکستر بر من باقی نمی گذارد گذشته است […]

The Name

و گهگاهی نام گمشده ایست غریب، در جست و جویش تو نمی دانی کدامین را باید؛ نام را و یا نام را نامی که که بر من جبر گشته و مرا آن خوانند و یا نامی که تجلی من است خلاصی ده مرا از این نام و از آن نام از این پسوندهای بی وند

Look

بنگر به برهنگی تن من بنگر با چشمان حریصت بنگر بنگر تا ببینی تمام آرزویت را در پی چه هستی؟ در پس این تن سنگی چه می خواهی؟ چیزی نیست باور کن چیز جز سنگ و چوب در پس این لباس های رنگی نیست خوب نگاه کن به آرزوهایت بنکر چه می بینی در این […]