Confrontation

تقابلی تناسخ گونه

در ورای هرآنچه می باید هست

تلاشی بی وقفه برای تو

برای تخت پادشاهی

زیر پاهایم له می شوم

بر تخت می نمشانمت

نشانت می دهم

نشان پادشاهی

نشان شهریاری

شهریار می شوم در شهر یار

یار م می شوی در تخت و خواب

جان می شوی در جان من

عشق می شوی در عشق من

Leave a Comment