A War

حجمی در فضای متراکم

استوانه ای استواره ای شکل

می شود باخت را تجربه کرد

در حجم مثلث می توان

می توان باخت را مجسم شد

***

مثلثی در هیئت چارگوش

***

می توان جنگ شد

بی صدا

بی مبارز

جنگی متصور

در میدان لاتصور

جنگی برای کش( دودکش)

جنگی از جنس گوش( کش)

***

می توان نقاش شد

تا که خون شد

بر کف دقایق

بر سطح خلایق

***

می توان آرام شد

می توان بیمار شد

می توان برجان شد

می توان در جان شد

***

می توان ترس شد

تا که سرخ شد

***

سخت است

خلاصی از اتصال

محال است

رهایی از انفکاک

***

تی مع قن در فش

***

می توان رمز شد

می توان راز شد

می توان در اشکال گم شد

***

می توان با قوس

خطی از من شد

می توان با زرد

نارجی ساز شد

***

می توان تکرا ر شد

یا که دیوار شد

یکم ژانویه دو هزار و چاهارده

Leave a Comment