Alas

برو

ساده

به گذشته هایی که برتو گذشت نیا

بر جسدهای پس سر نگاه مکن

ساده قدم بگذار

مرده هایی بیش از تو باقی نماند

ساخته هایت همه بی رنگ

همه بی روح

مرده است تمام رنگ های آبی

جنازه ایست تمام سفیدها

قلم بر دست مگیر

تمامش سفیدیست سیاه

سیاهی غرق در روشنی

نوری مملو از تاریکی

روزنه ای از تو

مبادا

مباد هوایی از من بر تو ببارد

مبادا

مباد با سفیدی سیاه شوی

Leave a Comment