And Nothing

من مانده ام و خودم

و دیگر هیچ

هیچ نمانده است از تو

تو رفتی و هیچ جای تو را گرفت

و بیا

لحظه ای درنگ کن

ببین که تمام نبودنت را

چه ساده فرا گرفته است هیچ

هیچ یادت هست؟

هیچ یادت نیست

هیچ یادت نیست که می گفتی و نمی شنیدی

نمی شنیدی صدای نبودنت را در نگاهم

لحظه ای درنگ کن

این لحظه را دریاب

که به هیچ می ارزد

و تو راحت گذشتی

گذشتی از همه هیج

و تو خواستی

خواستی نگاهی را که هیچ بود در نگاهم

Leave a Comment