Butterflies

اگر پروانه ها نبودند

و اگر بال نمی زدند

من نیز نبودم

و حروف یونانی نیز نبودند

و بیمار بر تخت نشسته نیز

و اگر پروانه ها بال نداشتند

و اگر همان کرم می ماندند

و اگر من جای خود بودم

و اگر تو ویران نبودی

این نیز نبود

و اگر هوایی نبود

بال پروانه ها بی حاصل

بتا دلتا گاما

تصور کن نبون ها را

و آنچه میبود جز این بود

و جز این می نوشتم

و جز این می خواندی

و یا حتی نوشتنی نبود

و تو نبودی که بخوانی

اگر زبان نبود

جملات شرطی نیز نبودند

و اگر تنها زمان ممکن حال بود

از گذشته و آینده نوشتن بی معنا

از استمرار و انکار نوشتن پوچ

زمان مفهومی بی معنا

معنا یافته از گذشته

ریشه گرفته از خاطره ها

جان گرفته از حکایت ها

شاخ و برگ میدهمش با مرور

و اگر تاریخ پوچ محض بود

نوشتن بی معنا

یادها، بی حضور

می شدند

و گفتن و نوشتن و خواندن

در نقطه ای به هم میرسیدند

.

نقطه ای برای پایان

نقطه ای برای آغاز

یک نقطه با دو معنا

و اگر آن نقطه نبود

صفحه ای سفید باقی بود

نه نقطه ای که خطم شود

و نه نقطه ای که آغاز کند

و حال تصور کن

دنیایی بدون نقطه

بدون آغاز

بدون پایان

بدون بال پروانه

بدون پروانه

بدون هیچ

با همه هیچ

Leave a Comment