Destruction

ویرانی در پیش است

ویران می کند

امواجی برخواسته از سطح جان

جانی برخواسته از نگاهی

نگاهی طغیانگر

گریزان از سویش

خراب می کند

ویران می کند هرآنچه که ندیدن بایدش

بگریز

از این ویرانگر خانه خراب بگریز

امان نمی دهد

Leave a Comment