Freedom (Original Version)

آزادی-  نسخه ی اصلی

هراسی دارم

از آزاد و آزادی

چون ماده سگ پیر

در پی شکار عاجز

می هراسم

نه از تو

بلکه از آزادیت

آزادی قربانی کن

خودت باش

هراسم کمتر است

در بند زیباتری

آزادی را نشانم ده

واژه ای

هراس انگیز

چون به گرد من آیی

آزادی حبابی بیش نیست

هیجانش در می برد تو را

می کشد مرا

نفس کشیدن را دوست دارم

اما نه در هوای آزادی

آزادی میدانی است سفید

هوایش آلوده

نفس کشیدن را دوست دارم

دق می دهد مرا

هوایش بس مسموم

بس آزاد

از آزادی مگو

هراسان می شوم

ترس بر دل راه ندارم

جان داده ام عزیز

در هوای آزادی

رویایش می خشکاند

ریشه ام

در اعماقت

اعماقش، کرم هایی حریص ریشه ایم

ریشه های در هوای آزادی

می خشکد در فضای زندانی

ریشه هایم زندانی خاک

شاخه هایم در هوای آزادی

کرم هایت

نفوذ کرده در بند بند ریشه هایم

هوایی ام نکن هوایی من

ریشه خشکانده ام

بند داده ام

هوای تو هوایی ام نمی کند

هوایت هوای حوایم ندارد

اسیر خاک

زمین گیر و دربند

نتوانم کند ریشه از خاک

ریشه از بند

شاخه هایم، برگ هایم

جان می دهند

در هوای تو

هوا تو

می خشکاند رویای من

می چشم گوشه ای از هوایت

ریشه ریشه، ریشه می کند

سودای آزادی

ریشه ام می شوی

ریشه می کنی در ریشه هایم

ریشه هایم

ریشه هایت

کدامین را ندا دهم؟

من می میرم

می خشکم و میوه نمی دهم

می هراسم

از تو

از ریشه هایت

از هوای آزادی

می هراسی از من

از هراسم

از آزادی

رویایی سیاه

میدانی مسموم

هوایی آلوده

ریشه هایم

شاخ هایم

خودم

گشته اند تمام زمینت را

رفته اند در آسمان هایت

ندیده ام

نیافته ام

هوایی کم آلوده تر از این جا

میدانی کم زشت تر از این جا

Leave a Comment