If you are Dead

اگر مرده ای نزدیک من بیا

با من حرفی بزن

کلامی از خودت

غرق در سکوت و تاریکی

پر از تاریکی روز

غرق در روشنایی شب

اگر زنده ای ، دور شو

در گرداگرد گرد گردابی گردان من بگرد

چیزی یافتی مرا خبر کن

نخواه با من زنده شوی

محالیست لا ممکن

مرامیست لاتغیر

مرا

بی تو بنگر

تو از نهاد من خواسته ای

بی من ممکن نیستی

حتی اگر،

وجودت را

بر نهاد بی نهان من بنهی

Leave a Comment