Look

بنگر

به برهنگی تن من بنگر

با چشمان حریصت بنگر

بنگر تا ببینی تمام آرزویت را

در پی چه هستی؟

در پس این تن سنگی چه می خواهی؟

چیزی نیست

باور کن چیز جز سنگ و چوب در پس این لباس های رنگی نیست

خوب نگاه کن

به آرزوهایت بنکر

چه می بینی در این من؟!

Leave a Comment