Tag Archives: Hossein Shavandi

Coming Soon at shavandi.com

Flash

این همه خراش که آدما به جا می ذارن، کی میاد و مرهمی رو اون زخما می ذاره؟ اصلا قراره این زخما خوب بشن؟ گرمای این روزها بی رحم است می سوزاند و می خشکاند دل گرم نگاه گرمت نداستم که به آتش می کشد چیزی جز خاکستر بر من باقی نمی گذارد گذشته است […]

Look

بنگر به برهنگی تن من بنگر با چشمان حریصت بنگر بنگر تا ببینی تمام آرزویت را در پی چه هستی؟ در پس این تن سنگی چه می خواهی؟ چیزی نیست باور کن چیز جز سنگ و چوب در پس این لباس های رنگی نیست خوب نگاه کن به آرزوهایت بنکر چه می بینی در این […]

I’m Not

امشب نیستم نیستم تا بگویم نیستی تا بشنوی خسته و پریشان حال نیستم سرگشته ی دردهایم نیستم نیستم نیستند دردهایی که حتی حسشان کنم وای چه بر سرم آمده است که این شدم اینی که آن نیست من آن نیستم که دیده بودم من آن نیستم من من خودم را می خواهم من پریشان حالی […]