Tag Archives: Movie

A Will

زنده ها، چیزی از دنیای شما مرا به خود جذب نکرد کنون عزم سفر دارم سفری به انتهای خود بدانید و آگاه باشید در پس زندگی سایه ای سیاه همیشه مرا دنبال می کرد. سایه ای که هیچ وقت مرا تنها نگذاشت می روم، شاید از شر این سایه خلاص شوم تمام دنیای شما را […]