The Name

و گهگاهی نام گمشده ایست غریب

در جست و جویش

تو نمی دانی کدامین را باید؛

نام را و یا نام را

نامی که که بر من جبر گشته و مرا آن خوانند

و یا نامی که تجلی من است

خلاصی ده مرا از این نام و از آن نام

از این پسوندهای بی وند

Leave a Comment