You Left Me Alone

تنهایم گذاشتی و دیگر نیستی

تنهاترم بگذار

رهایم کن تا آزادانه، جسورانه

گام بردارم

و بایستم بر مانده های تنم

که دیگر نیست

چیزی نیست

باید بروی و من تنها بمانم

با تمام تو

تو نباشی که باشی

هستی و من نیستم

و من نبودنت را

می خواهم

که اینچنین است

این من

باید…

Leave a Comment